Ochrana osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl.skratka GDPR -General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope artemis.sk.  Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

K spracúvaniu Vašich údajov pristupujeme len zákonným spôsob, profesionálne a citlivo.

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované v zabezpečenom informačnom systéme.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležité poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky:

Oto Krnáč – Artemis

sídlo: Pivničná č.2, 946 57 Svätý Peter,

IČO: 30118301,

DIČ: 1020358229

Prevádzkovateľ získava osobné údaje  prostredníctvom  internetovej stránky ARTEMIS.SK

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov.

Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty .

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky t.j. fakturácia, doručenie objednávky na Vami uvedenú adresu.

III. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno  a priezvisko, titul (kupujúceho)
 • meno a priezvisko, titul a obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby (kupujúceho)
 • meno a priezvisko, titul, štatutára alebo inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby (kupujúceho)
 • názov spoločnosti
 • bydlisko /miesto podnikania: ( názov ulice ,súpisné /orientačné číslo , mesto, poštové smerové číslo, štát, krajina)
 • adresa spoločnosti / miesto podnikania : (názov ulice ,súpisné /orientačné číslo , mesto, poštové smerové číslo, štát, krajina)
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 evidencia v zmysle zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive: 

 • meno a priezvisko (obchodné meno), adresa, IČO, druh a číslo preukazu totožnosti dotknutej osoby, ktorá zbraň alebo strelivo prevzala,
 • dátum a hodina odovzdania (predaja) zbrane alebo streliva, číslo dodacieho dokladu,
 • druh, značka, typ, kaliber a výrobné číslo zbrane, číslo nákupného povolenia,
 • druh, značka, kaliber, počet streliva, číslo zbrojného preukazu,
 • meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala zápis (predávajúcej osoby).

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje o zákazníkovi, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník, ktorý má záujem o službu alebo tovar očakáva.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníka v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ  a ani sprostredkovateľ získané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a ani neprenáša do tretích krajín. 

Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby sú:

 • dodávateľ zabezpečujúci doručenie tovaru (kuriér),
 • dodávateľ zabezpečujúci záručný/pozáručný servis,
 • dodávateľ spracúvajúci účtovníctvo prevádzkovateľa a jej audit,
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • štáte orgány vykonávajúce správu na úseku zbraní a streliva, finančnej správy (daňový úrad, colný úrad) podľa osobitného predpisu,
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv.

VI. Súbory Cookies 

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokým nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

VII. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe, ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

 • Google Anylitics
 • Facebook Pixel

VIII. Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

IX. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ a ani sprostredkovatelia neprevádzkujú žiadne automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Dotknutá osoba má zo zákona právo vždy namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

X. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

XI. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti "Účet" svojho zákazníckeho účtu.

 • právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 • právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

 • právo na presnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov dotknutej osoby založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutom samotnou dotknutou osobou alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

 • právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

 • právo na zabudnutie

Dotknutá osoba má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 • právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti "Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)" svojho zákazníckeho účtu.

 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
 • podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne a to predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť  na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Komárne, 1. júla 2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop