Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené v e-shope www.artemis.sk medzi predávajúcim Oto Krnáč – Artemis (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú časť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

Informácie o výrobkoch zverejnené na internetových stránkach www.artemis.sk môžu byť čerpané zo stránok výrobcov a iných voľne dostupných zdrojov, preto predávajúci nezodpovedá za úplnosť týchto informácii. Vyobrazenia výrobkov môžu byť ilustračné.

Predávajúci:

ARTEMIS-Oto Krnáč, Pivničná č.2, 946 57 Svätý Peter 
IČO: 30118301
DIČ: 1020358229
IČ DPH: SK1020358229

Prevádzka: Jókaiho 21,945 01 Komárno

Zapísaný v ŽR: Obvodný úrad v Komárne , č.živn.reg.401-2448

Telefón: 035-7713239

Email: predajna.artemis@gmail.cominfo@artemis.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra
P.O.Box 49/A,950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúci:

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

Novelizáciou zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, účinnosťou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, Zákon č. 102/2014Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 • Osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov
 • Osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Predávajúci tiež informuje kupujúcich o tom, že zmysle zákona č.190/2003 Z.z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom platnom znení, podľa §14a:

 • Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku (§2 ods.1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorej predmetom je nákup  a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá  bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v §7ods.1 písm.l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
 • Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane , streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. Predaj zbraní a streliva kategórií B a C je možný len osobne v predajni, držiteľovi príslušnej skupina zbrojného preukazu (pri strelive aj preukaz zbrane). Pri nákupe zbraní kategórie B je potrebné predložiť nákupné povolenie, zbrojný preukaz a občiansky preukaz. Pri nákupe zbraní kategórie C je potrebné predložiť zbrojný preukaz a občiansky preukaz.
 • Predaj na diaľku prostredníctvom webstránky www.artemis.sk je možný len u zbraní a streliva kategórie D - vzduchovky, vzduchové pištole, flobertky a strelivo do týchto zbraní. U plynových a jatočných pištolí (a streliva do týchto zbraní) je možný len osobný odber. Do vlastníctva ich môže nadobudnúť osoba staršia ako 18 rokov bez nutnosti registrovať zbraň na polícii. Tieto zbrane je možné zakúpiť len osobne v predajni predávajúceho. Pri nákupe týchto zbraní je potrebné predložiť občiansky preukaz.

2. Objednávka tovaru / Kúpna zmluva

Na webových stránkach www.artemis.sk má kupujúci možnosť nákupu priamo z domova. Objednávať môže pomocou nákupného košíka, e-mailu, telefonicky, či písomne na adrese predávajúceho. Po prijatí objednávky kupujúcemu zašleme potvrdenie e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu pri objednávke budú zasielané aj všetky ďalšie informácie. U vybraných objednávok (napr. väčšie množstvo a pod.), bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky za účelom potvrdenia objednávky. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) po uplynutí 24-hodinovej storno lehoty, možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody oboch strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Súčasťou objednávky e-shop je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Kupujúci po kontrole vyplnenej objednávky potvrdí pomocou tlačidla „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“, že sa so skutočnosťami uvedenými v týchto VOP oboznámil a že súhlasí s kúpnou cenou objednaného tovaru a s nákladmi na dodanie tovaru a je si vedomý povinnosti zaplatiť na základe objednávky kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru. Týmto kupujúci dokončí objednávku a objedná tovar. Zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom momentom potvrdenia objednávky.

3. Spôsob platby a platobné podmienky

Predávajúci je platcom DPH. Základným platidlom je euro. Ceny uvedené na internetových stránkach artemis.sk sú uvedené vrátane DPH a sú platné v okamihu objednania pre spotrebiteľa. Podnikateľ, ktorý má záujem o veľkoobchodný cenník na vyžiadanie mu bude zaslaní e-mailom. Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar hotovosťou pri dodaní tovaru kuriérom alebo pri prevzatí tovaru na výdajni, ak nebolo dohodnuté inak. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra je vystavená na základe kúpnej zmluvy tzn. objednávky tovaru. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v dodacích podmienkach a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4. Dodacie podmienky

Pri dodaní Vami objednaného tovaru môžete využiť tieto spôsoby dopravy:

 • Slovenská pošta a.s. (1.trieda dobierka)- Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 6 Eur a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne iné poplatky ani balné. Dodanie do 48 hodín od odoslania zásielky.
 • Kuriér Slovak Parcel Servis s.r.o., dobierka – Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 6 Eur a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 24 hodín od odoslania zásielky. Kuriérska  služba Vás bude telefonicky kontaktovať a dohodne si s Vami čas a miesto prevzatia objednávky. Spoločnosť SPS prevádza tri pokusy o doručenie. O každom neúspešnom pokuse Vás spoločnosť SPS informuje prostredníctvom oznámení. Pokiaľ nie je ani tretí pokus úspešný, produkt bude vrátený späť.
 • Osobný odber na predajni Artemis  v Komárne, Jókaiho 21- Zadarmo

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia Vám vypočítame cenu dodania individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Dodacia lehota je najneskôr do 5-8 dní po obdržaní objednávky. Tento termín je hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 3 pracovných dní. V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktorý nemáme v ponuke, ale budeme Vám ho schopní zabezpečiť, sa termín predlžuje z dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby Vás budeme informovať pri potvrdení objednávky. V takomto prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať( e-mailom, prípadne telefonicky).Pri vyexpedovaní tovaru je kupujúci informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru. Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávke ako miesto doručenia.

5. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný si prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto určenia uvedené v objednávke.

Pri preberaní zásielky je dôležité skontrolovať si balík. Pokiaľ je to možné skontrolujte si obal, či nebol porušení. V prípade, že je obal zásielky poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný takúto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu a následne, bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. V opačnom prípade nemôžu byť dodatočné reklamácie uznané.

Ak je zásielka značne poškodená resp. zdeformovaná odporúčame takúto zásielku vôbec neprebrať. 

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadanie opätovného doručenia už raz neprevzatej zásielky účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

6. Storno  objednávka /Odstúpenie od zmluvy

Každú objednávku môže kupujúci bezplatne stornovať do 24 hodín od jej odoslania a to telefonicky alebo emailom. Je potrebné uviesť meno, e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky si predávajúci nebude účtovať žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho obratom, resp. maximálne do 14 dní od storna objednávky kupujúcim rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci sa môže  dohodnúť  s kupujúcim aj na inom spôsobe vrátenia  platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (Zákon č.102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (v týchto VOP uvádzaný ako "tovar zhotovený na zákazku"),
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho,
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil jednoznačné vyhlásenie resp.  rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy predávajúcemu v písomnej forme, ale aj na akomkoľvek trvanlivom nosiči (napr. USB, e-mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho a môže si ho poprípade stiahnuť tu. V prípade vyžiadania bude odoslaný e-mailom alebo poštou kupujúcemu. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. 

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho resp. až keď spotrebiteľ preukáže, že zaslal tovar späť predávajúcemu.(napr. dokladom z pošty), ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci musí tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený,  čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru zodpovedá kupujúci. 

V prípade, ak bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, predávajúci si bude nárokovať úhradu škody spôsobenú spotrebiteľom dohodou alebo súdnou cestou.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadne ďalšie vzniknuté náklady.

7. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Predávajúci poskytuje na bežný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, príp. na vybraný tovar označený 36 mesiacov a príp. na vybraný tovar označený 60 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť  dňom prevzatia resp. doručenia tovaru. Pred prvým použitím, je kupujúci povinný, preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa s týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania, alebo v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov.

Záruka na používaný tovar

Na komisionálny (použitý) predaj sa vzťahuje záruka v trvaní 12 mesiacov.

8. Alternatívne riešenie sporov online (RSO) pre e-shop

 • V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 • Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 • Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát , Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie sporov,  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, web:http //www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk. , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. 
 • Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre spotrebiteľov podnikateľov resp. právnické osoby. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20Eur.
 • Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj ,,cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 • Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane)upovedomí navrhovateľa.
 • Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@artemis.sk

9. Vyššia moc (Force Majore)

Spoločnosť Oto Krnáč – Artemis nie je zodpovedná za udalosti, ktoré nemôže ovplyvniť. Udalosťami sa myslia tie, ktoré sú spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu, ktoré priamo alebo nepriamo zabraňujú alebo činia výrobu, dodávku a náklad nehospodárnou až do odstránenia tejto prekážky. Za takéto okolnosti sa považujú komplikácie pri získavaní materiálu, ako aj ďalšie komplikácie a poruchy mimo iného, vrátane vojny, nepokojov, pracovných konfliktov, požiaru, povodní, búrky, nehody, nedostatku paliva alebo energie, nedostatku dopravy, prekážok alebo prerušenia prepravy na mori a poruchy alebo porušenia akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o naše zariadenie alebo zariadenia, ktoré sú považované za dôležité pri plnení záväzkov našich dohôd.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.07.2018.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Komárne, dňa 01.07.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop